Hladinové lamelové zakrytí bazénů

Účel použití rolety

Lamelové zakrytí bazénu nebo také bazénová roleta (na Slovensku také nazývané bazénové rolo) je určena k ochraně obsahu bazénů proti vnikání nečistot, pádu zvířat, úniku tepla do vody vloženého (snížení spotřeby energie potřebné k ohřevu vody) a k zajištění prodloužení sezóny koupání u venkovních bazénů. Velmi důležitou funkcí lamelového zakrytí je bezpečnost dětí a domácích mazlíčků (při vhodném konstrukčním řešení a v kombinaci s ručními nebo automatickými zámky).

Možnosti umístění lamelové zakrytí bazénu

Umístěno může být podle konstrukčního řešení bazénu NAD nebo POD hladinou. Obě varianty umístění mají dále několik různých možností.

V provedení NAD hladinou si můžete vybrat základní ruční navíjení (bez motoru), provedení BASIC s elektromotorem a ovládáním pouze spínacím klíčkem, automatické navíjení s řídící jednotkou s navíjecím válcem umístěným na stojkách, bočnicích, provedení s lávkou nebo krytem, ale i variantu se solárním napájením. Možností je spousta a jsme schopni vyhovět téměř každému Vašemu požadavku.

PODhladinové zakrytí bazénu se může lišit zejména umístěním navíjecího válce – uložení u hladiny, v samostatné nice za bazénem, ve výklenku u dna, pode dnem, …. Pro stavebně dokončené a využívané bazény nabízíme podhladinové závěsné provedení bez nutnosti náročných úprav bazénu, motor je v takovém případě zakrytí bazénu umístěn v navíjecím válci a celý systém je na nerezových bočnicích ukotven nad hladinou bazénu.

Ovládání lamelové bazénové rolety je zajištěno buď elektrickým navíjecím zařízením pracujícím s bezpečným napětím 24V DC (vyjma ručního navíjení, které je ovládáno klikou). Ke spouštění rolety je použito trojtlačítkového spínače, který musí být umístěn tak, aby osoba obsluhující roletu měla bazén bezpečně a po celou dobu chodu v zorném poli. Dálkový ovladač slouží pouze jako doplněk k zařízení, není možné ho považovat za hlavní a jediný ovladač celého systému.

Bezpečné bazénové rolety musí být v souladu s normou NF P90-308.

Námi nabízený profil lamel je zesílen a s velkým obsahem vzduchu, aby se ztížilo jejich potopení a tím posílila únosnost a bezpečnost celé rolety. Pokud bazén není používán mělo by být zakrytí bazénu zablokováno zámky aby se nikdo nedostal do bazénu. Roleta musí pokrývat celý bazén a musí být dostatečně silná, aby unesla hmotnost dětí i dospělých. Letní a zimní „plachty“ neodpovídají bezpečnostní normě NF P90-308, nejsou tedy bezpečné, ale právě naopak jsou v případě pádu do bazénu velmi nebezpečné – plachta Vás ve vodě obepne a znehybní a tím znemožní jakýkoli pohyb.

Přeprava zařízení

Lamelové zakrytí bazénu – bazénová roleta – je přepravováno na speciální dřevěné paletě, která je k tomuto účelu přímo vyrobena. Celé zařízení je přikryto fólií nebo uloženo v kartonovém obalu, které zabraňují přístupu prachu a vlhka.

Po převzetí zboží (zakázky) ihned překontrolujte veškeré dodané součásti dle soupisu. Pokud některé součásti bazénové rolety chybí nebo neodpovídají rozměrům a zadání, je třeba písemně toto reklamovat do 5 dnů ode dne převzetí zboží (zakázky). Po uplynutí delší doby nebude na reklamaci brán zřetel.

Pokud není jiné dohody, dodavatel zvolí obvyklý způsob balení a odeslání zboží dle vlastního uvážení. Zvláštní požadavky na balení je možno zajistit dle přání zákazníka na jeho náklady.

Připojení do elektrické sítě smí provádět pouze oprávněná osoba s příslušnou kvalifikací. Elektrické zařízení bazénové rolety se napojí na hlavní rozvaděč bazénu vybavený dle požadavku ČSN 33 2000-7-702 doplňkovou ochrannou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Jištění zdroje bezp. napětí (není součástí dodávky). Zdroj bezpečného napětí 24V musí být nainstalován mimo zónu 0 (vnitřek bazénu), 1 (je vymezena zónou 0 a svislou rovinou 2m od okraje bazénu) a 2 ( je vymezena svislou vnější rovinou zóny 1 a rovinou rovnoběžnou s ní ve vzdálenosti 1,5m) – viz. ČSN 33 2000-7-702. V zóně 0 a 1 nesmějí mít rozvody jakýkoliv kovový plášť nebo kovový kryt. Kabely musí trvale odolávat účinku vnějších vlivů na místě instalace a musí být chráněny proti jejich poškození. Zkontrolujte při chodu naprázdno, zda navíjecí válec se volně otáčí.

Požadavky na prostředí

Lamelové zakrytí bazénu je možné namontovat pouze v případě, že bazén je již hotov a v bazénové hale nebo v okolí bazénu nebude probíhat žádná stavební nebo jiná činnost, která by mohla poškodit zařízení nebo lamely (prachem, pádem předmětů, barvou, žárem, ušpiněním atd.)

Voda v bazénu musí splňovat hygienické a biologické parametry pro bazénovou vodu (voda s vysokým obsahem železa nebo jiných kovů, přechlorovaná a nebo chemicky neupravená může obarvit lamely).

+420 777 580 636